ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ BEHANDELOVEREENKOMST CARE AND COACHING BERKELAAR

Gerard Berkelaar
Bastenakenlaan 13
5628 XA Eindhoven
Tel. 06 19253522
[email protected]
www.careandcoaching.nl
K.v.K. nr. 17231388

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Care and coaching Berkelaar en de cliënten / de cliënten

1. Indien cliënt(en) na het eerste kennismakingsgesprek/intake een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig:
a. De therapeut en de cliënt(en) gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt(en).
b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt(en) aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. Therapeut en cliënt(en) bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn.
b. Cliënt(en) geeft aan, mondeling, schriftelijk, via email, via sms-bericht of via whatsapp, dat hij geen sessies meer wilt afspreken.
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk, via email, via sms-bericht of via whatsapp, geen sessies meer te zullen geven.
d. Cliënt(en) houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen de cliënt(en) en de therapeut.
e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt(en) en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt(en) te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken is tussen therapeut en cliënt(en).

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt(en) rekent contant of via bankoverschrijving (binnen 14 dagen) af, tenzij anders afgesproken.

6. In aanvulling op bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessie met een persoon een uur en voor twee personen 75 minuten.

7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee werkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt(en) zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt(en) om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken tijd en dag.

9. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt(en) kan worden ingezien. Op verzoek wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

10. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt(en) worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

11. Indien cliënt(en), diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt(en), wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt(en). Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt(en) afgesproken uurtarief.

12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT).
De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt(en) kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden ( [email protected] ). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu).

13. Cliënt(en) gedraagt zich als een gast; hij / zij houdt zich aan de regels van de gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt(en), zullen op de cliënt(en) worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling, bedreiging of intimidatie van de therapeut door de cliënt(en) zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

14. Care and coaching Berkelaar is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt(en) onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt(en) voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts / specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15. Care and coaching Berkelaar is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt(en) door parkeren op of het betreden van het terrein aan de diverse praktijkadressen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Nog vragen?

Toch nog een vraag, of een verzoek tot contact. Mail ons via dit formulier en we nemen z.s.m contact met u op.